Privacystatement

I.             ALGEMEEN

Over deze privacyverklaring

Voor de ondersteuning van mensen, organisaties en kerkelijke gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang.

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking  in Hildegard Faber, begeleiding, coaching, training. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon is.

Over de kerken en in het bijzonder de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten

De kerken in Nederland en haar gemeenten zijn volgens de kerkordes geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de kerken in Nederland, haar gemeenten en andere organisatievormen.

De kerken, waaronder de organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.

De Protestantse Kerk in Nederland bestaat uit lokale gemeenten. De gemeenten en haar diaconieën bezitten rechtspersoonlijkheid.

 

Gestalttherapie en coaching

Bij Gestalttherapie of coaching wat binnen Hildegard Faber, begeleiding, coaching, training plaatsvindt gelden ook andere regels. Naast de AVG-regels geldt het medisch beroepsgeheim . De regels uit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst ( WGBO). Vanuit de WGBO mogen alleen, zonder toestemming, gegevens aan derden verstrekt worden als er een grond is om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, zoals rondom misbruik of gevaar voor de betreffende persoon zelf en/of zijn omgeving.  Naast de AVG gelden ook andere wetten:

·Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);  

·Zorgverzekeringswet (Zvw);

·Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);

·Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg

·Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst ( WGBO).

 

In geval van tegenstrijdigheid gaat AVG altijd voor.

Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens

U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt Hildegard Faber, begeleiding, coaching, training ervoor dat uw privacyrechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft Hildegard Faber, begeleiding, coaching, training diverse beleidsmatige maatregelen getroffen.

Uw rechten, de procedure bij een verzoek en de contactgegevens

Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en ervoor te zorgen dat er passende en organisatorische maatregelen worden genomen om aan de privacy-regels te voldoen heeft Hildegard Faber, begeleiding, coaching, training de coördinatie van die waarborgen belegd bij:

Om in contact te treden of een verzoek conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming te doen kunt u contact opnemen met: De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming geven betrokkenen de volgende rechten:

1.Het recht  op dataportabiliteit.
Het recht om uw eigen persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van      toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst in een digitaal      gangbaar, leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken aan een  andere  partij

2.Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden. Uitschrijving uit de dossiers van Hildegard  Faber, begeleiding, coaching, training is mogelijk, op uw verzoek om  ver-   geten te worden, voorzover de belangen van anderen of de legitieme belangen van een kerk of organisatie zich daar niet tegen verzetten.

3.Recht op inzage                                                                                                          Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.

  4.Het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt te wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd indien men van mening is dat deze niet kloppen, voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de organisatie, kerk of begeleiding zich hiertegen niet verzetten.

  5.Het recht  op beperking van de verwerking:
  Het recht om minder gegevens te laten verwerken
  .

  6.Het recht  met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
  Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Bij besluiten gaat het om     besluitvorming voor rechtsgevolgen hebben of de betrokkene in zijn/haar aanmerkelijk belang treffen
  .

  7.Het recht  om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

  8.Het recht  om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande rechten neemt u contact op met Hildegard Faber via de contactgegevens die op de website vermeld staan.

  Hildegard Faber, begeleiding, coaching, training zal vervolgens uw verzoek behandelen. Eerst zal moeten vastgesteld worden of u daadwerkelijk bent wie u zegt dat u bent en of het recht waarop u zich beroept wel van toepassing is. Indien dat zo is heeft Hildegard Faber, begeleiding, coaching, training een maand vanaf uw verzoek om aan uw verzoek te voldoen, tenzij de omstandigheden nopen tot een verlenging van de termijn tot maximaal drie maanden. Bij een dergelijke verlenging zult u een met redenen omklede verklaring daarover krijgen. Bij het voldoen aan uw verzoek moet de gemeente rekening houden met de privacy-rechten van anderen en het gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde activiteiten van de organisatie of kerk. 

  BEWAARTERMIJNEN

  Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Persoonsgegevens bewaren we in ieder geval zolang zij van toepassing zijn op begeleiding, coaching en training. Bij het afronden van begeleiding van een organisatie of kerk zullen de gegevens nog vijf jaar bewaard worden. Voor coaching of therapie gelden er wettelijk langere bewaartermijnen ( 15 jaar). Facturen ivm omzetbelasting 7 jaar vanaf dag opstelling factuur, debiteuren-crediteurenadministratie 7 jaar vanaf 1 januari van jaar waarin factuur is opgesteld. Een toestemmingsformulier wordt bewaard, zolang de verwerking duurt met daarna nog een jaar. Verwerkingsovereenkomsten worden bewaard tot een jaar nadat de verwerking afgesloten is.

  DOORGIFTE AAN ANDEREN

  Hildegard Faber, begeleiding, coaching, training geeft alleen persoonlijke gegevens door aan anderen of derden als dat nodig is voor de uitoefening van haar taken. Wij geven geen gegevens door aan landen buiten de EU of bedrijven die niet vallen onder een land met een adequaat beschermingsniveau.De verwerkende organisaties hebben een verwerkingsovereenkomst met Hildegard Faber, begeleiding, coaching, training. Daarbij kan met name gedacht worden aan:

  • Administratiekantoren
  • Bedrijven voor de verzorging van post en/of e-mails
  • Internetdiensten (zoals cloud-opslag), hosting

   

    

   

   

   

    

   

   

    

     

     

     


     

    Opbellen
    E-mail