ALGEMENE VOORWAARDEN   Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training


ARTIKEL 1: ALGEMEEN 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen opdrachtgever en Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training. 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

3. De werkzaamheden worden niet uitgevoerd op basis van een arbeidsovereenkomst, maar op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van BW 7:400 en verder. 

4. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard of inhoud van de opdracht van opdrachtgever voortvloeit dat deze onbepaalde tijd is aangegaan. 

5. Partijen kunnen met elkaar communiceren via elektronische middelen. Waar gesproken wordt over schriftelijke communicatie kan dat ook via e-mail plaatsvinden. 

6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

7. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige cq. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

ARTIKEL 2: UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN

A.  Algemeen 

1. In de offerte is de omschrijving opgenomen van de door Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training uit te voeren werkzaamheden. 

2. Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training zal zich inspannen de werkzaamheden uit te voeren zoals vastgelegd in de met opdrachtgever overeengekomen afspraken. Opdrachtgever is gerechtigd om instructies te geven over de werkzaamheden, maar dit laat onverlet dat Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training vrij is om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren. 

3. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overeenkomst kan niet wegens termijnoverschrijding door opdrachtgever worden ontbonden. Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training is niet schadeplichtig wegens termijnoverschrijding. 

4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training zijn verstrekt, heeft Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training is gerechtigd om voor de uitvoering van (delen van) de opdracht derden in te schakelen. 

6. Indien door Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training of door Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerker in redelijkheid gewenste faciliteiten. 

7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training de uitvoering van werkzaamheden die tot een volgende fase behoren opschorten tot opdrachtgever de werkzaamheden van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald. 

8. Indien de overeenkomst een training betreft zijn standaard in de overeengekomen prijs de kosten van trainingsmateriaal, honorarium en verblijfskosten, voorbereiding en coördinatie inbegrepen. Lesruimte, en audiovisuele hulpmiddelen worden door opdrachtgever beschikbaar gesteld. Dit artikel geldt voor zover niet in overleg anders is overeengekomen en is geformuleerd in de overeenkomst. 

9. Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die zij gebruikt (heeft) dan wel ontwikkelt of ontwikkeld heeft in het kader van de uitvoering van de opdracht. 

10. Indien Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training op verzoek van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, worden deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training. 

11. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties zoals bedoeld in het vorige lid het overeengekomen tijdstip of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden kan worden beïnvloed. 

B. Projectvoorstellen en offertes 

1. Een offerte van Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training is vrijblijvend en één maand geldig. 

2. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training komt tot stand op het moment dat de offerte van Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training schriftelijk wordt aanvaard dan wel dat de werkzaamheden van Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training aanvangen. 

3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training het recht dit aanbod zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen twee werkdagen, na ontvangst van de aanvaarding, te herroepen. In geval het aanbod een termijn van aanvaarding bevat, kan herroeping van het aanbod plaatsvinden indien het aanbod nog niet is aanvaard. 

4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, reiskosten en reistijd, tenzij anders vooraf aangegeven. 

5. Een aanvaarding die afwijkt van het aanbod gedaan door Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training geldt als een nieuw aanbod en verwerping van het oorspronkelijke. 

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

7. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs of voor dat deel opgegeven prijs. 

8. Indien opdrachtgever de opdracht aan Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training heeft verleend om deze specifiek door Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training te laten uitvoeren, is Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training gerechtigd een andere persoon de opdracht te laten uitvoeren. Artikel 7:404 BW is niet van toepassing. 

ARTIKEL 3: WIJZIGINGEN

1. Partijen kunnen tijdig in onderling overleg de overeenkomst op relevante onderdelen wijzigen indien bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat bepaalde omstandigheden een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst belemmeren of dreigen te belemmeren. 

2. Zowel Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training als de opdrachtgever zijn verplicht mee te werken aan een wijziging van de overeenkomst, indien bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de opdracht een wijziging of uitbreiding noodzakelijk is. De aan een wijziging of uitbreiding verbonden meerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

3. Voor een tussentijdse wijziging of aanvulling van de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever is de schriftelijke toestemming van Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training noodzakelijk. Wanneer Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training met bedoelde aanvulling of wijziging instemt, zijn de daarmee samenhangende meerkosten voor rekening van de opdrachtgever. 

ARTIKEL 5: AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Alle werkzaamheden worden door Hildegard naar beste vermogen verricht. Uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst vloeit voor Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training een inspanningsverplichting voort, geen resultaatverplichting. 

2. Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en /of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training kenbaar behoorde te zijn. 

3. Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training, blijft opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem genomen beslissingen omtrent de mate waarin hij zich op de door Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training gegeven adviezen baseert, evenals voor het gebruik en de implementatie daarvan. 

4. Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever en / of derden lijden ten gevolge van het gebruik en / of de uitvoering door opdrachtgever en / of derden van door Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training geleverde diensten. Opdrachtgever vrijwaart Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training voor eventuele aanspraak van derden. 

5. Opdrachtgever vrijwaart Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. 

6. Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor onrechtmatig gedrag van opdrachtgever.

7. Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Hildegard is niet aansprakelijk voor de fouten en/of tekortkomingen van deze derden tenzij zij onder verantwoordelijkheid van Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training werken.

8. Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een bedrag hoger dan tweemaal het opdrachtbedrag, zoals dit vooraf schriftelijk is vastgelegd. 

9. In afwijking van hetgeen onder het vorige punt van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 

ARTIKEL 6: VERTROUWELIJKHEID, BESCHERMING VERLEENDE DIENSTEN 

1. Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training zorgt dat vertrouwelijk door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie niet ter kennis van derden komt. Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training behoudt zich het recht voor haar diensten aan andere opdrachtgevers aan te bieden voor zover dit in overeenstemming is met de door Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training in acht te nemen vertrouwelijkheid. De opdrachtgever heeft niet het recht zich op het standpunt te stellen dat Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training de diensten uitsluitend en exclusief aan hem kan verlenen. 

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op gronde van enige schade, hierdoor ontstaan.

3. Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training behoudt het auteursrecht, samenhangend met de door haar geleverde diensten. Alle door Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, presentaties enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 

4. De opdrachtgever is niet gerechtigd gebruik te maken van de output van de werkzaamheden van Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training zolang zij niet aan Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training heeft voldaan hetgeen zij terzake daarvan is verschuldigd. 

5. Door Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training geleverde zaken, die krachtens het onder punt 3 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 

6. Voor het geval dat Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijk en niet herroepbare toestemming aan Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen, inclusief digitale, te betreden waar de eigendomsrechten van Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

7. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en / of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht. 

8. Van het in dit artikel bepaalde kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. 

ARTIKEL 7: HONORARIUM

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. 

2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 

3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. 

4. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW. 

5. Indien Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Zulks ingaande per 1 januari van het eerstvolgende of daaropvolgende jaren. 

ARTIKEL 8:  PRIJS EN BETALING 

1. De opdrachtgever is gehouden de overeengekomen prijs binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op. 

2. Wanneer de door Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training te leveren diensten betreffen het begeleiden van werkzaamheden of projecten die zich over een periode van meer dan twee maanden uitstrekken en daarvoor geen totaalprijs is afgesproken, zal per maand achteraf worden gefactureerd op basis van daadwerkelijk gewerkte uren maal het afgesproken uurtarief. Reiskosten worden apart berekend en gespecificeerd op de factuur. 

3. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn heeft betaald, is Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd overige rechten van Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot de dag der algehele voldoening. 

4. Alle in redelijkheid gemaakte (buiten) gerechtelijke kosten die Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever, komen voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten zijn vastgesteld op 15% van de openstaande vordering, met een minimum van € 40. 

5. Bij onvoorziene kosten is Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training gerechtigd deze kosten door te berekenen en door te belasten ten laste van opdrachtgever. 

ARTIKEL 9: TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT 

1. In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is opdrachtgever verplicht om alle kosten en schade aan de zijde van Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training te vergoeden. Onder deze schade en kosten vallen in ieder geval de in verband met de overeenkomst en de (toekomstige) werkzaamheden gemaakte kosten, gedane investeringen en bezettingsverlies. 

2. In geval van vooruitbetaling zal bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst geen terugbetaling plaatsvinden van reeds betaalde bedragen. 

3. In geval van overmacht, waaronder ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, is Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training gerechtigd haar prestaties op te schorten, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training is daarbij gerechtigd haar werkzaamheden over te dragen aan een door haar aangewezen vervangend professional. Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training zal hierover melding doen aan opdrachtgever. De werkzaamheden worden overgedragen aan een derde, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

4. Partijen hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij. 

5. De overeenkomst eindigt van rechtswege in geval van overlijden van een der partijen, tenzij anders overeengekomen. 

6. Partijen hebben het recht tot ontbinding van de overeenkomst indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting die volgt uit de overeenkomst en deze partij ter zake van die verplichting in verzuim is. 

7. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. 

8. Wanneer de opdracht een training betreft is opdrachtgever bevoegd tot annulering. In geval van annulering is opdrachtgever aan Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht: Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de opdracht: 25% van de offerteprijs Bij annulering tussen de 4 en 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 50% van de offerteprijs. Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 75% van de offerteprijs. 

9. Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training behoudt bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst aanspraak op betaling van facturen voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten werkzaamheden. De betalingsverplichting van opdrachtgever van facturen van reeds verrichte werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar. 

ARTIKEL 10: TUSSENTIJDSE ONTBINDING 

1. Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. 

- na het sluiten van de overeenkomst Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegestaan voor zover de gevreesde omvang van de tekortkoming haar rechtvaardigt.

- Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Voorts is Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dan ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training de nakoming van de verplichting opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

3. Bij ontbinding van de overeenkomst is de opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die daaruit voor Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training voortvloeit. 

ARTIKEL 11: TERUGGAVE TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN 

1. Indien Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. 

2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder  punt 1 genoemde verplichting, heeft Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen. 

ARTIKEL 12: OVERMACHT 

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training of opdrachtgever geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training of opdrachtgever niet in staat is de verplichting na te komen. 

3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

4. Voor zover Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen al ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

ARTIKEL 13 OVERIGE BEPALINGEN 

1. Partijen zullen eerste een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten. 

2. Op de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing 

3. Alle geschillen die uit deze rechtsbetrekking voortvloeien, worden uitsluitend beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training zetelt. 

4. Indien Hildegard Faber • begeleiding, coaching, training op enig moment afstand doet van een of meerdere rechten die haar uit hoofde van deze algemene voorwaarden toekomt/en, ontstaat hierdoor geen recht  voor opdrachtgever in toekomstige overeenkomsten. In volgende overeenkomsten gelden deze algemene voorwaarden onverkort en volledig, tenzij alsdan tussen partijen andere afspraken worden overeengekomen.


Opbellen
E-mail